Den Første Berører

Hudriket bakgrund

Dette kunstneriske forskningsprosjektet handler om en oppvurdering og undersøkelse av hudsansens estetiske potensial.

Inititativtakerne, Hanna Barfod (scenekunstner og danser) og Liv Kristin Holmberg (scenekunstner og organist), har hatt fokus på hudsansen og berøring i sitt mangeårige kunstneriske virke. De har også begge utdannelse og lang tids erfaring som pedagoger. De ønsker gjennom dette kunstneriske forskningsprosjektet å fordype seg i ulike berøringspraksiser i vår kultur- alt fra åndelige til erotiske, fra kommersielle til poetiske, fra autistiske til språkfilosofiske, fra dansekunst til håndpåleggelse.

Vi ønsker å inngå samarbeidsavtaler med 10 ulike «mestere» innenfor de ulike berøringspraksiser, som vi samtaler med og hos enkelte: går i lære hos.

Med utgangspunkt i den nye kunnskapen og erfaringene vi tilegner oss gjennom dette kunstneriske forskningsprosjektet, vil vi parallelt reflektere over hva som skal til for at berøring blir kunst. Hvordan kan hudsansen utvikles innen det estetiske domene, på lik linje med for eksempel hørselsansen og synssansen?

Vi ønsker å utvikle en metodikk og en poetikk knyttet til hudsansen. Vi ønsker også å kople våre nyervervede praktiske kunnskaper og erfaringer til en filosofisk og idéhistorisk diskurs som kan løfte berøringskunsten inn i en større kontekst og nytt lys.

I vårt samfunn tar vi mer på våre smarttelefoner enn vi tar på våre barn. Hva gjør det med oss som mennesker, medmennesker og som fellesskap?

Berøring i vår kultur er begrenset, regulert og ofte også institusjonalisert. Hvordan kan vi utvide våre forestillinger og bevissthet om hudsansen? Hvordan kan vi gi berøring en estetisk dimensjon? Kan vi for eksempel tenke oss kroppen som et lerret?

Vi lever i en visuell kultur, og man kunne påstå at vi har blitt blinde av synet vårt. Motivasjonen som ligger til grunn for dette prosjektet er ønske om å ekspandere våre ideer om hudkontakt og berøring, og kanskje i neste steg, kan «Hudsalong» være et alested for berørere.

Vi ønsker at dette forskningsbaserte forprosjektet skal munne ut i en scenekunstproduksjon for 2020/21.

 

Text

[Aina Willanger – Utdrag]

“Jeg er Den Første Berører. Det innledende frøet,
urhudcellen, som var før alt skjedde, før stamcellemoren.
Før himmelen, før jorda, før gudene, før menneskene, å lenge før forståelse.
Og ingen kan plukke meg fra hverandre, bit for bit, som en sammensatt personlighet. Jeg dør og oppstår hvert sekund.”

Black Box Teater, Oslo

|April 12-15 2022]

Å berøre og å bli berørt er avgjørende for våre liv. Vi har i en lang periode avstått fra klemmer og annen fysisk kontakt. Huden er vårt største sanseorgan – likevel er det ikke ofte huden og følesansen blir aktivert i kunsten. I Hudriket blir du varsomt ført inn i et rom hvor alle sansene blir stimulert med lyd, lukt og berøring. Sansehierarkiet omrokkeres, og kanskje opplever du at det er huden du ser med?

Liv Kristin Holmberg og Hanna Barfod har fordypet seg i berøringspraksiser og sett på hvordan berøringskunst kan skape forbindelse mellom mennesker. Med utgangspunkt i dette har de skapt Hudriket – et arnested for berørere.

Links

Hudriket – Homepage

Black Box Theatre

Press

Berlin, April 2022